Algemene Voorwaarden NOBY-sports

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden en huisregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen NOBY-sports en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van NOBY-sports (hierna te noemen “het lid of “de leden”). Deze voorwaarden gelden voor onze locatie op de Nieuwendammerdijk 536 B 1023 BX te Amsterdam. NOBY-sports houdt zich het recht voor het weigeren van leden bij misbruik van het lidmaatschap systeem of van de faciliteiten van NOBY-sports. De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Aan het gebruik van de extra faciliteiten, zoals douches/ bar en lounge ruimte, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of het buiten werking zijn hiervan vindt nooit restitutie van abonnementsgelden plaats. Voor het volgen van PT gelden aanvullende voorwaarden, welke ter hand worden gesteld bij inschrijving.

Artikel 2 Inschrijving

Inschrijving gebeurt door inschrijving aan de balie of online via de website. Bij inschrijving dient als hierom gevraagd wordt een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-bewijs of rijbewijs) te worden overhandigd. Deze gegevens dienen overeen te komen met de gegevens welke worden ingevuld bij inschrijving. Het lid ontvangt, nadat het lidmaatschap definitief is, gegevens om in te loggen in de app. Het lid ondertekend een formulier, waarin hij akkoord gaat met de inschrijving en de algemene voorwaarden. Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de app. Gebruik van app is persoonsgebonden. De app is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van NOBY-sports.

Artikel 3 Lidmaatschap, betaling en beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in op de datum van inschrijving vermeld bij “ingangsdatum lidmaatschap”. De contributie wordt voorafgaand aan de maand geïnd door Dockdock*. Bij acties kunnen andere voorwaarden gelden. Wanneer u tijdens de maand lid wordt zal dit verrekend worden met het aantal resterende dagen van die desbetreffende maand. Tussentijdse opzeggingen van het lidmaatschap is niet mogelijk. Losse lessen en rittenkaarten dienen vooraf in één keer contant of per pin te worden betaald. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie en andere bedragen. Voor maandelijks opzegbare abonnementen geldt een contract voor onbepaalde tijd en mag dagelijks (met inachtneming van één maand opzegtermijn) worden opgezegd. Half jaar of jaarcontracten kunnen na de minimale contractperiode worden opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn. Indien er geen opzegging wordt gedaan worden de half jaar en jaarcontracten na de contractperiode automatisch omgezet in een maandelijks opzegbaar abonnement. Opzeggen kan alleen per email noby@sisolicious.com. Bij achterstallige betaling, waarbij het lid aangeeft al uitgeschreven te zijn, zal de bevestigingsemail getoond moeten worden. Bij gebreke hiervan zal het incassobureau de verdere afhandeling op zich nemen. NOBY-sports behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de manager of de daartoe bevoegde werknemer een lidmaatschap te beëindigen. Vanaf het moment dat de sporter in verzuim is worden alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen direct opeisbaar. In dit soort gevallen behoudt NOBY-sports zich het recht voor de betreffende sporter het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen. Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor het lid niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie. NOBY-sports behoudt zich het recht voor de contributies jaarlijks te indexeren. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen nimmer rechten worden ontleend.

Artikel 4 Openingstijden, lesrooster

NOBY-sports behoudt zich het recht te allen tijde de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is NOBY-sports gerechtigd om gesloten te zijn, deze dagen worden altijd bekend gemaakt op de daarvoor bestemde plekken. NOBY-sports behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen met een aangepast programma aan te bieden.

Artikel 5 Risico & aansprakelijkheid

Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training, programma of trainingsonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook bij NOBY-sports is geheel voor eigen risico van het lid. Het lid vrijwaart NOBY-sports, de manager en overige werknemers en/of andere hulppersonen voor enig letselschade (materieel of immaterieel) als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. NOBY-sports, de manager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van NOBY-sports, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

Artikel 6 Drank, etenswaren en roken

Alleen drinkflessen/ bidons met een afsluitbare dop zijn toegestaan. Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan. Het nuttigen van etenswaren in de sportruimte is niet toegestaan. Aan de bar/bij de receptie kan gegeten worden

Artikel 7 Foto en video-opnames

Tijdens je aanwezigheid in de gym/training kunnen er foto’s en video-opnames van je worden gemaakt voor publicitaire doeleinden. Bij aanvang van het lidmaatschap geef je NOBY-sports ondubbelzinnig toestemming om deze foto’s en video-opnames voor genoemde doeleinde te gebruiken.

Artikel 8 Regels sportzaal

Het is verboden met schoenen de zaal te betreden (alleen speciale boksschoenen zijn toegestaan). Attributen dienen op de juiste plek teruggeplaatst te worden.

Artikel 9 Algemene voorwaarden en huisregels

Op deze algemene voorwaarden en huisregels en alle overeenkomsten door of met NOBY-sports aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en NOBY-sports zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar NOBY-sports is gevestigd. Door zijn aanmelding verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van NOBY-sports te kennen en te accepteren. NOBY-sports is gerechtigd de algemene voorwaarden en huisregels eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden en huisregels gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden. NOBY-sports stelt leden van tevoren op de hoogte van wijzigingen aan de algemene voorwaarden en huisregels.

*Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze dienstverlening over de betalingsvoorwaarden.

1. Wij hebben de administratie en inning van de abonnementstermijnen uitbesteed aan CE PSD2 B.V. handelend onder de naam dockdock, Boompjes 254 te (3011 XZ) Rotterdam, KvK nummer 70472823. Voor de abonnementstermijnen ontvangt u daarom geen correspondentie van ons, maar van dockdock.

2. Dockdock mag haar dienstverlening aan ons weigeren, bijvoorbeeld omdat zij moeilijkheden verwacht bij de betaling van de termijnen die wij aan haar overdragen. Om haar in staat te stellen hierover een beslissing te nemen, verschaft u via iDIN informatie over u aan dockdock. Deze informatie betreft gegevens die dockdock nodig heeft voor de administratie en inning van de door u verschuldigde abonnementstermijnen. Door een abonnement bij ons af te sluiten stemt u er mede ten behoeve van dockdock mee in dat wij deze gegevens aan dockdock verschaffen en dat zij en de aan haar verbonden ondernemingen deze gegevens gebruiken voor de administratie en inning van de door u verschuldigde abonnementstermijnen en credit management- en verificatie- doeleinden. Tevens kunnen deze gegevens door dockdock (en/of de aan haar verbonden ondernemingen) worden gebruikt voor kwaliteitsonderzoek, de ontwikkeling van statistische modellen, met als doel het segmenteren van incassoportefeuilles waardoor verdere optimalisatie van het incassoresultaat wordt bereikt, de beoordeling van het betalingsrisico (het uitvoeren van credit scores/kredietwaardigheidstoetsen) en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en andere onregelmatigheden.

3. De administratie van dockdock, al dan niet met inbegrip van onze administratie, wordt voor de vaststelling van uw betalingsverplichting vermoed juist te zijn. Niettemin heeft u het recht om in dit opzicht tegenbewijs te leveren.

4. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.